กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอย่างระมัดระวัง โดยการใช้บริการนี้คุณยอมรับว่าได้เข้าใจ ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน หากคุณไม่เห็นด้วยในข้อกำหนดและเงื่อนไข (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และต้องการที่จะยุติการใช้บริการ กรุณาอย่าดำเนินการโดยใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ 1. การตีความในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

1.1. “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” ในสัญญานี้ หมายถึง บริษัท ภูเก็ตออลเซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 63/9 ตำบล รัษฎา อำเภอเมือง, จังหวัด ภูเก็ต 83110
1.2. “ช่าง” ในสัญญานี้ หมายถึง บุคคล หรือบริษัทที่ตกลงรับงานบริการซ่อมติดตั้ง และบำรุงรักษาผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์ www.phuketallservices.com
1.3. “ผู้ใช้บริการ” ในสัญญานี้ หมายถึง ผู้ต้องการซ่อม ติดตั้ง บำรุงรักษา รวมไปถึงผู้ที่ต้องการรับบริการต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์ www.phuketallservices.com
1.4. “การบริการ” ในสัญญา หมายถึง การให้บริการข้อมูลของผู้ต้องการซ่อม ติดตั้ง บำรุงรักษา และรายละเอียดการซ่อมติดตั้ง บำรุงรักษาแก่ช่างที่เข้าร่วม และการให้บริการข้อมูลของช่างที่ตกลงรับงานซ่อม ติดตั้ง บำรุงรักษาแก่ผู้ต้องการซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษา
1.5. “ข้อตกลงและเงื่อนไข” ในสัญญานี้ หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขตามรายละเอียดในแอปพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์ www.phuketallservices.com ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ
1.6. “เครดิต” หมายถึง การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่  “ผู้ใช้บริการ” ต้องชำระให้กับ “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” หากต้องการติดต่อ “ช่าง” ภายในแอพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์ www.phuketallservices.com

2. การคิดค่าบริการ

2.1. ทุกครั้งที่ “ผู้ใช้บริการ” ต้องการเลือกช่างเพื่อติดต่อให้เข้าบริการ ต้องจ่ายค่าบริการในการเลือกช่างโดยใช้ “เครดิต” ทั้งนี้การจ่ายค่าบริการในการเลือกช่างเพื่อติดต่อพูดคุยจะไม่รวมถึงค่าซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษาที่เกิดขึ้นจาก “ช่าง”
2.2. “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะจ่ายค่าบริการที่เกิดจากการให้ซ่อม ติดตั้ง บำรุงรักษาที่ได้ตกลงกับ “ช่าง” หรือ จ่ายค่าบริการผ่านแอปพลิเคชั่น www.phuketallservices.com
2.3. “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการพิเศษจาก “ผู้ใช้บริการ” ผ่านทาง “ช่าง”

3.ความรับผิดชอบของ “ผู้ใช้บริการ”

3.1. “ผู้ใช้บริการ” ยอมรับว่าคุณเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิ์ในการซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษาทรัพย์สิน และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของ “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” ในสถานะเจ้าของทรัพย์สิน หรือในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของทรัพย์สิน

3.2. “ผู้ใช้บริการ” ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นในกรณีที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้

4.ข้อผูกมัดและความรับผิดชอบของ “ช่าง”

4.1. “ช่าง” มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินของ “ผู้ใช้บริการ” เกิดการสูญเสียหรือความเสียหาย

4.2. “ช่าง” มีหน้าที่ทำตามข้อตกลงต่างๆที่ได้ยืนยันกับ “ผู้ใช้บริการ”
4.3. “ช่าง” จะไม่รับผิดชอบต่อการหาย หรือ ความเสียหายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในการให้บริการที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของ “ช่าง”
4.4. “ช่าง” จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือ ความเสียหายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่นนอกจาก “ช่าง”
4.5. “ช่าง” จะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบ หรือความเสียหายทางอ้อมใดๆก็ตาม

5.ขอบเขตการรับผิดชอบ

5.1. “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” ทำการพัฒนาแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ www.phuketallservices.com ที่ดีที่สุด เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพผ่านทางมือถือและเว็บไซต์ของ “ผู้ใช้บริการ”

5.2. “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” ไม่สามารถรับประกันความสามารถในการทำงานของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์มือถือของคุณได้
5.3. “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” ไม่สามารถรับประกันคุณภาพของบริการ ความแม่นยำของข้อมูลในการให้บริการ และคุณภาพของ “ช่าง” ที่อยู่ในสัญญาของเราได้
5.4. “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ข้อเรียกร้อง หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้อง หรือ มีผลสืบเนื่องมาจากการใช้ซอฟต์แวร์ และบริการต่างๆ ของเราบนอุปกรณ์มือถือของคุณ ถึงแม้ว่า “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” และตัวแทนของ “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” จะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับโอกาสในความเสียหายนี้มาก่อนล่วงหน้า
5.5. “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและการสูญเสียทุกประการ “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” เป็นผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีไม่ใช่ผู้ให้บริการงานซ่อม ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับ “ช่าง” ที่จะใช้บริการกับ “ผู้ใช้บริการ” และขึ้นอยู่กับ “ผู้ใช้บริการ” ที่จะยอมรับการบริการจาก “ช่าง” ดังกล่าวหรือไม่ บริการของ “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” คือการเชื่อมโยง “ผู้ใช้บริการ” กับ “ช่าง” เพื่อให้บริการด้านข้อมูลระหว่าง “ช่าง” กับ “ผู้ใช้บริการ” ดังนั้น “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำและ / หรือการละเว้นของ “ช่าง” ในการเข้าดำเนินงานซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษาใดๆให้กับ “ผู้ใช้บริการ”
5.6. ข้อจำกัดและข้อยกเว้นต่างๆ ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย

6.ข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัว

6.1. คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ทาง “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” เพื่อใช้บริการผ่านทางซอฟต์แวร์ของเรา
6.2. คุณตกลงให้ “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” สามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ  เช่น ชื่อ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจำเป็นที่ “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” จะต้องใช้ในการให้บริการของเรา
6.3. คุณตกลงให้ “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” ทำการเก็บข้อมูล และนำข้อมูลของคุณไปใช้ได้ในช่วงระยะเวลาที่เราให้บริการแก่คุณ และคุณยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้เรานั้นเป็นความจริงและถูกต้อง
6.4. คุณยินยอมให้สิทธิ์แก่ “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” ในการให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ช่างที่เข้าร่วม เพื่อจุดประสงค์ในการจัดการช่าง และการให้บริการต่างๆ
6.5. คุณยอมรับว่าการจัดเก็บข้อมูล การใช้ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของคุณ เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” และคุณยืนยันว่าคุณได้งานและเข้าใจนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้แล้ว

7.อื่น

7.1. “ภูเก็ตออลเซอร์วิส” อาจจะทำการแก้ไขเงื่อนไขบางอย่างของข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ โดยจะทำการแจ้งให้คุณทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.phuketallservices.com

7.2. ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายของประเทศไทย
7.3. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเสนอคดีต่อศาลไทยที่มีเขตอำนาจในการตัดสิน
“ภูเก็ตออลเซอร์วิส” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ในอนาคตโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

8.กฎการใช้งาน

8.1. คุณจะไม่ใช้ หรือ ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อการกระทำใดๆที่ผิดกฎหมาย

8.2. คุณจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์นี้ในการส่งโฆษณาทางอีเมล หรือส่งสแปมทางอีเมล
8.3. คุณจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อการกระทำใดๆที่เป็นการติดตาม ข่มขู่ หรือทำลายบุคคลอื่น
8.4. คุณจะไม่ดำเนินการใดๆก็ตามที่เป็นการรบกวน หรือทำลายระบบการทำงานของซอฟต์แวร์หรือระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์นี้
8.5. คุณจะไม่ทำการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ตลอดการใช้งานซอฟต์แวร์นี้

8.6. คุณจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ในชื่อของคนอื่นหรือในฐานะคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

9.การส่งเสริมการขาย

“ภูเก็ตออลเซอร์วิส” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา หรือเลิกการส่งเสริมการขายโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า